การควบคุมคุณภาพ

การรับรองคุณภาพสินค้า : เรามีการพัฒนาคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมแก่พนักงานในองค์กร มีแนวทางและกระบวนการเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร และการมีส่วนร่วม จากฝ่ายบริหารและการพัฒนาเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และมีการวิเคราะห์และกำหนดคุณภาพ เพื่อพัฒนาสินค้าและการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต พนักงานในบริษัทมีส่วนร่วมในการเข้าถึง ความพอใจของลูกค้าโดยใช้วิธีและเทคนิคและกระบวนการต่าง ๆ ในการพัฒนาโดยได้รับความร่วมมือที่ดี จากผู้ผลิตด้วยเช่นกัน จนบริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เมื่อปี พ.ศ. 2549

นโยบายของคุณภาพสินค้า : บริษัทมีนโยบายเน้นคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าโดยการให้บริการและผลิตสินค้า ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการควบคุมคุณภาพและมีการวางแผนและการจัดการอย่างต่อเนื่องและมีระบบ

การควบคุมคุณภาพ

เครื่องเทสค่าความแข็งแรง และ เช็คเกลียวของเส้นด้าย

การควบคุมคุณภาพ

เครื่องเช็คความหนาแน่นของลูกด้าย

การควบคุมคุณภาพ

เครื่องอบสำหรับหาค่าการหดตัวและความฟูของเส้นด้าย

การควบคุมคุณภาพ

เครื่องปั่นเส้นด้ายเพื่อหาค่า Denier